Τετάρτη, Οκτωβρίου 26

ΡΟΥΦΙΝΟΣ, V 60
Παρθένος αργυρόπεζος ελούετο,χρύσεα μαζών

χρωτί γαλακτοπαγεί μήλα διαινομένη.

πυγαί δʼ αλλήλαις περιηγέες ειλίσσοντο,

ύδατος υγροτέρω χρωτί σαλευόμεναι.

τόν δʼ υπεροιδαίνοντα κατέσκεπε πεπταμένη χείρ

ουχ όλον Ευρώταν,αλλʼ όσον ηδύνατο.