Πέμπτη, Ιουνίου 14


Tο χωροταξικό για τον τουρισμό

Και το WWF Eλλάς ζητά κατ' ουσίαν την απόσυρση του χωροταξικού σχεδίου για τον τουρισμό υπογραμμίζοντας ότι αυτό υπηρετεί τα σχεδια των επενδυτών και προάγει την οικοδομική ανάπτυξη χωρίς όρια. Ειδικότερα χαρακτηρίζει περιβαλλοντικά επικίνδυνη την προβαλλόμενη ως νέα μορφή τουρισμού με τον τίτλο "σύνθετες και ολοκληρωμένες αναπτύξεις τουριστικών υποδομών σταθερού παραθερισμού" καθώς "δημιουργεί εύλογες ανησυχίες για τη δημιουργία νέων οικισμών με αποκλειστικά παραθεριστική χρήση, οι οποίοι θα είναι πλήρως αποκομμένοι από την τοπική κοινωνία και οικονομία. Μάλιστα, η πρόβλεψη χωροθέτησης "σύνθετων και ολοκληρωμένων αναπτύξεων τουριστικών υποδομών σταθερού παραθερισμού" εντός των ορίων περιοχών του δικτύου Natura 2000, δημιουργεί σοβαρή απειλή οικοδομικής επιβάρυνσης στις ευαίσθητες αυτές περιοχές. Η πρόβλεψη για "δέουσα βαρύτητα στην οικολογική συνιστώσα" είναι εξαιρετικά ασαφής και υπόκειται σε επικίνδυνες παρερμηνείες. Αυτή η μορφή οικιστικής ανάπτυξης θεωρούμε πως δεν αποτελεί μορφή τουρισμού, αλλά αντικείμενο της πολεοδομικής νομοθεσίας και των κατά τόπους ειδικότερων πολεοδομικών ρυθμίσεων. Επιπλέον, θεωρούμε απαράδεκτο τον ορισμό ελάχιστης απόστασης τοποθέτησης κτισμάτων τα 50 μ. από την γραμμή αιγιαλού, στα νησιά και τις παράκτιες περιοχές. Η ρύθμιση αυτή δεν απειλεί απλώς την παράκτια ζώνη με σοβαρή οικοδομική επιβάρυνση, αλλά προκαλεί και ευθεία αμφισβήτηση της τεκμηριωμένης σχετικής νομολογίας του Συμβουλίου της Επικρατείας που ορίζει ως ελάχιστη απόσταση τα 100 μ. (Π.Ε. 247/2003, Τμ. Ε', καθώς και Π.Ε. 636/2002 και 633/2002)." * Το WWFσημειώνει ότι το σχέδιο ΚΥΑ προσανατολίζεται προς τη διευκόλυνση και χωροθέτηση των επενδύσεων που έχουν ήδη δρομολογηθεί και δευτερευόντως προς τη διαμόρφωση συνθηκών για αειφόρο χωροταξική οργάνωση. Έτσι ως προτεραιότητα προβάλλει η εντατικοποίηση της τουριστικής εκμετάλλευσης του χώρου, ακόμα και σε περιοχές που αναγνωρίζονται ως τουριστικά ήδη ανεπτυγμένες. Επιπλέον, πουθενά δε γίνεται αναφορά στην ανάγκη υπολογισμού και σεβασμού της φέρουσας ικανότητας των περιοχών στις οποίες χωροθετούνται νέες τουριστικές υποδομές. * Δίνει κατευθύνσεις εντατικής εκμετάλλευσης του φυσικού χώρου. Πουθενά δε γίνεται μνεία για τουριστικά "κορεσμένες" περιοχές, στις οποίες θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος και στην απομάκρυνση των τουριστικών εγκαταστάσεων που είτε είναι παράνομες είτε προκαλούν εξόφθαλμη αισθητική υποβάθμιση του τοπίου. Αντίθετα, ακόμα και στις διεγνωσμένες ως τουριστικά ανεπτυγμένες περιοχές, δίνονται κατευθύνσεις για περαιτέρω αύξηση της χωρητικότητας. * Η απουσία ρυθμίσεων για την απομάκρυνση αυθαιρέτων κτισμάτων με τελεσίδικες πράξεις κατεδάφισης σε αιγιαλούς, παραλίες, δάση και δασικές εκτάσεις αποτελεί σοβαρή έλλειψη καθώς μειώνει το κύρος του και το καθιστά απλό σχέδιο περαιτέρω οικοδομικής ανάπτυξης των υπό εξέταση περιοχών. Η οργάνωση θεωρεί ότι η απουσία οποιασδήποτε αναφοράς στην ανάγκη κατάργησης ή τουλάχιστον δραστικού περιορισμού της εκτός σχεδίου δόμησης, που ευθύνεται για μεγάλο μέρος της υποβάθμισης του φυσικού χώρου από την τουριστική ανάπτυξη, ουσιαστικά ακυρώνει κάθε προσπάθεια για χωροταξική οργάνωση. Ταυτόχρονα χαρακτηρίζει απαράδεκτη τη μη δημοσιοποίηση των υποστηρικτικών μελετών και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, η οποία βάσει της κείμενης νομοθεσίας πρέπει να προηγηθεί της έγκρισης οποιουδήποτε ΕΠΣΧΑΑ και πρέπει απαραιτήτως να δημοσιοποιηθεί και να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση. Ακόμη αναδεικνύει την απουσία σύνδεσης με το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007-2013 παρότι και τα δυο θα εξελιχθούν την ίδια περίοδο. Τελος αναφέρεται στην ανάγκη ολοκλήρωσης της διαδικασίας θεσμοθέτησης του Εθνικού Χωροταξικού, πριν των ειδικών και περιφερειακών χωροταξικών σχεδίων για να μην περιοριστεί η χρησιμότητά του στην απλή αποτύπωση μιας ήδη διαμορφωμένης κατάστασης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: