Τετάρτη, Μαρτίου 19

ΑΣΩΠΟΣ SOS H ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ ΞΑΝΑΚΤΥΠΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Αθήνα, Μάρτιος 2008
Ε Κ Θ Ε Σ Η Ε Λ Ε Γ Χ Ο Υ
(Α π ό σ π α σ µ α)
Αντικείµενο Ελέγχου:
Ο έλεγχος νοµιµότητας και πληρότητας δικαιολογητικών των αδειών
διάθεσης υγρών αποβλήτων 19 εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην
περιοχή του Ασωπού ποταµού.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
1. Με την Υγειονοµική Διάταξη Ε1β/221/65 έχουν ρυθµιστεί από το
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (τότε Υπουργείο Υγιεινής)από κοινού µε το Υπουργείο Εσωτερικών τα θέµατα διαθέσεως λυµάτων καιβιοµηχανικών αποβλήτων. Η εν λόγω διάταξη, επιτρέπει την διάθεση τωνεπεξεργασµένων βιοµηχανικών αποβλήτων είτε σε επιφανειακά ύδατα (ενπροκειµένω Ασωπός ποταµός) κατόπιν Αδείας που εκδίδεται από τονΝοµάρχη, είτε υπεδαφίως (κατόπιν Αδείας που εκδίδει η ΠολεοδοµικήΥπηρεσία της Ν.Α.). Η διάταξη αυτή είναι γενική και, όσον αφορά στηνδιάθεση επεξεργασµένων βιοµηχανικών αποβλήτων υπεδαφίως, δεν κάνειειδική αναφορά σε επικίνδυνες και τοξικές ουσίες και δεν θέτει όριααπόρριψης επικινδύνων ουσιών.
2. Η (µεταγενέστερη της Υ... Ε1β/221/65) σχετική περί τηνδιαχείριση/διάθεση των τοξικών-επικινδύνων βιοµηχανικών αποβλήτωννοµοθεσία, η οποία προέρχεται από το Υ.ΠΕ.Χ....Ε. κατ΄εφαρµογή του Ν.1650/86, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εµφανίζει πληθώρα διατάξεων, οιπερισσότερες των οποίων αφορούν εναρµονίσεις του εθνικού .ικαίου µεδιαδοχικές Οδηγίες της Ε.Ε.. .στόσο, οι διατάξεις αυτές εµφανίζουν κενά,ασυνέχειες και επικαλύψεις και δεν αντιµετωπίζουν κωδικοποιηµένα, µεενιαίο και συνεκτικό τρόπο το όλο θέµα. Το κυριότερο, δεν φαίνεται να τυγχάνουν εφαρµογής από τις αρµόδιες Υπηρεσίες και από τιςβιοµηχανίες/βιοτεχνίες και παραµένουν ανενεργές.Παρουσιάζεται, δηλαδή, το φαινόµενο, να διαθέτουµε, τύποις, πλούσιαπεριβαλλοντική νοµοθεσία σχετική µε τη διαχείριση/διάθεση των επικινδύνων βιοµηχανικών αποβλήτων και,παρά ταύτα, τα θέµατα αυτά ναεξακολουθούν να ρυθµίζονται από µια γενική Υγειονοµική .ιάταξη του 1965«περί διαθέσεως λυµάτων και βιοµηχανικών αποβλήτων. Ειδικότερα:

• δεν λαµβάνονται υπόψη από τις βιοµηχανίες/βιοτεχνίες που
προβαίνουν σε υπεδάφια διάθεση επικινδύνων αποβλήτων και από τις
αρµόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΕΧ..Ε, της Περιφέρειας και της
Νοµαρχίας που εκδίδουν Α.Ε.Π.Ο., οι διατάξεις της Κ.Υ.Α.
26857/553/88 περί προστασίας των υπογείων υδάτων από απορρίψεις
επικινδύνων ουσιών, σε εφαρµογή της Οδηγίας 80/68/ΕΟΚ. Οι
διατάξεις αυτές προβλέπουν µεταξύ άλλων: α) προκαταρκτική έρευνα
που περιλαµβάνει µελέτη των υδρογεωλογικών συνθηκών και µελέτη
της διυλιστικής ικανότητας του εδάφους και υπεδάφους (κατά το
στάδιο επιλογής και αδειοδότησης του τρόπου διάθεσης των
αποβλήτων) και, επί τη βάσει των αποτελεσµάτων της έρευνας, έγκριση
ή απόρριψη του τρόπου διάθεσης, β) συµπερίληψη στην Α.Ε.Π.Ο. των
πρόσθετων περιβαλλοντικών όρων και διασφαλίσεων που
προβλέπονται από την ίδια Κ.Υ.Α.. Οι ως άνω διατάξεις έπρεπε να
εφαρµόζονται κατά προτεραιότητα και πριν από την έκδοση Άδειας
υπεδάφιας .ιάθεσης αποβλήτων.
• Οι εταιρείες που προβαίνουν σε απόρριψη επικινδύνων υγρών
αποβλήτων στον Ασωπό ποταµό δεν έχουν προχωρήσει σε
αναθεώρηση περιβαλλοντικών όρων, ώστε να ενσωµατωθεί η
διαδικασία τήρησης των ποιοτικών ορίων των απορριπτοµένων σε
υδατικούς αποδέκτες υγρών αποβλήτων των βιοµηχανιών, που
προβλέπεται από τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 4859/726/9-3-2001. Στην εν
λόγω Κ.Υ.Α. καθορίζονται οι οριακές τιµές στα υγρά απόβλητα των
επικινδύνων ουσιών του Καταλόγου του Παραρτήµατος Ι του άρθρου
6 της Π.Υ.Σ. 2/1-2-2001, καθώς και οι µέθοδοι ελέγχου των ουσιών
αυτών, που πρέπει να εφαρµόζονται υποχρεωτικά από 1-1-2004.
Αντίθετα συνεχίζεται η εφαρµογή της .ιανοµαρχιακής Απόφασης υπ.
αριθ. 19640/14-11-79, για τη διάθεση υγρών βιοµηχανικών αποβλήτων
και λυµάτων στον Ασωπό, κατ’ εφαρµογή της Ε1β/221/65 Υγ.
διάταξης.
• δεν εφαρµόζονται οι ποιοτικοί στόχοι των επιφανειακών νερών του
αποδέκτη λυµάτων-αποβλήτων Ασωπού, µε καθορισµό της ανώτατης
χρήσης αυτού, σύµφωνα µε την ΚΥΑ 46399/1352/3-6-1986
«απαιτούµενη ποιότητα των επιφανειακών νερών..».
• δεν έχει εκπονηθεί Σχέδιο .ιαχείρισης και προστασίας της περιοχής
λεκάνης απορροής του ποταµού Ασωπού, καθώς και Πρόγραµµα
Παρακολούθησης των νερών αυτού, που θα έπρεπε να έχει τεθεί σε
εφαρµογή το αργότερο µέχρι 23-12-2006, σύµφωνα µε το Π... 51/2007,
σε συµµόρφωση µε την Οδηγία 2000/60/ΕΚ «για τη θέσπιση
κοινοτικής δράσης στον τοµέα πολιτικής των υδάτων».
• δεν έχουν αναθεωρηθεί από το Υπουργείο Ανάπτυξης οι διατάξεις
(Υ.Α. Φ15/οικ. 7815/615/05/05 για την εφαρµογή του Ν. 3325/05)
περί αδειοδότησης των βιοµηχανιών/βιοτεχνιών, ώστε να
ενσωµατώσουν τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. Η.Π. 13588/725/06, µε βάση
τις οποίες, ως προαπαίτηση για την χορήγηση Άδειας Λειτουργίας µιας
βιοµηχανίας/βιοτεχνίας η οποία παράγει επικίνδυνα απόβλητα,
τίθεται πλέον η έκδοση Άδειας .ιαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων.
Κατά την εν λόγω Κ.Υ.Α., όλες οι εγκαταστάσεις οι οποίες
επεξεργάζονται / αξιοποιούν ή/και διαθέτουν οι ίδιες τα επικίνδυνα
απόβλητα τους, θα έπρεπε να έχουν εφοδιαστεί (εντός εξαµήνου από
εφαρµογής αυτής) µε Άδεια .ιαχείρισης που εκδίδεται από τον Γενικό
Γραµµατέα της Περιφέρειας. Έτσι, εξακολουθεί από τις αδειοδοτούσες
αρχές (./νσεις Ανάπτυξης των Ν/Α), να ζητείται, ως προαπαιτούµενη
για την έκδοση Άδειας Λειτουργίας, η Άδεια .ιάθεσης βιοµηχανικών
αποβλήτων της Υ... Ε1β/221/65, ενώ καµία από τις ελεγχθείσες
βιοµηχανίες που διαχειριζόταν/διέθετε επικίνδυνα απόβλητα δεν
κατείχε Άδεια .ιαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων.
3. Η µη εφαρµογή των διατάξεων για τα επικίνδυνα/τοξικά
βιοµηχανικά απόβλητα (ειδικότερα εκείνων της Κ.Υ.Α. Η.Π. 13588/725/06)
βρίσκει έδαφος στο γεγονός ότι δεν υπάρχει συναντίληψη µεταξύ των
συναρµοδίων Υπουργείων (ΠΕ.Χ....Ε., Υ&ΚΑ και ΥΠ.ΑΝ.) για το ποιές
διατάξεις υπερισχύουν και πρέπει να εφαρµόζονται. .ιαρκούντος του
ελέγχου, τα συναρµόδια Υπουργεία διατύπωσαν εγγράφως διαφορετικές
απόψεις όσον αφορά στις εφαρµοστέες διατάξεις για τη διαχείριση των
επικινδύνων βιοµηχανικών αποβλήτων. Έτσι:
α) Η Γενική Δ/νση Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧ..Ε υποστηρίζει ότι οι Άδειες
διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων, που προβλέπονται στην Κ.Υ.Α. Η.Π.13588/725/06, αντικαθιστούν τις Άδειες .ιάθεσης της Υ... Ε1β/221/65(ορθώς, κατά την άποψη των υπογραφόντων, καθόσον η Κ.Υ.Α. Η.Π. 13588/725/06είναι µεταγενέστερη και ειδικότερη διάταξη της Υ... Ε1β/221/65, στο δε άρθρο 20αυτής αναφέρεται ότι από, την έναρξη ισχύος της, καταργείται κάθε άλλη διάταξη πουαντίκειται στις διατάξεις αυτής ή ανάγεται σε θέµατα που ρυθµίζονται από αυτήν).
β) Η ./νση Υγειονοµικής Μηχανικής και Υγιεινής Περιβάλλοντος του
Υπουργείου Υγείας & Κοιν. Αλληλεγγύης θεωρεί ότι η Υ... Ε1β/221/65,
ισχύει σε όλες τις περιπτώσεις που υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής της και,εποµένως, η προβλεπόµενη από αυτήν Άδεια .ιάθεσης χορηγείται από τονΝοµάρχη (για απόρριψη σε αποδέκτη) ή από την αρµόδια Πολεοδοµία (γιαυπεδάφια διάθεση) και λαµβάνεται από τους υπόχρεους ανεξάρτητα τηςλήψεως άλλων αδειών.
γ) Η Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης συµφωνεί
µε τη θέση του Υπουργείου Υγείας & Κοιν. Αλληλεγγύης ότι οι δύο
αδειοδοτήσεις ισχύουν παράλληλα. Για την έκδοση άδειας εγκατάστασης µιαςβιοµηχανίας/βιοτεχνίας προαπαιτείται η Απόφαση Έγκρισης
Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.), η οποία θα πρέπει να ενσωµατώνει τουςόρους και προϋποθέσεις διάθεσης των επικινδύνων αποβλήτων, σύµφωνα µετην Κ.Υ.Α. 26857/553/1988. Επιπλέον, για την έκδοσηάδειας λειτουργίας τηςµονάδας, απαιτείται, σύµφωνα µε την Υ.Α. Φ15/οικ. 7815/615/05/05, ηΆδεια διάθεσης των υγρών βιοµηχανικών αποβλήτων που προβλέπει η Υ...
Ε1β/221/65. Όσον αφορά στην Άδεια διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτωντης Κ.Υ.Α. Η.Π. 13588/725/06, αυτή θεωρείται παράλληλη διαδικασία, που δεν συναρτάται µε την χορήγηση άδειας λειτουργίας της µονάδας.Τα παραπάνω δίδουν την εικόνα στεγανών και έλλειψης συνεννόησηςµεταξύ των Υπουργείων.
4. Και αυτή, ωστόσο, η Υ... Ε1β/221/65, εφαρµόστηκε πληµµελώς από
τις αρµόδιες Υπηρεσίες της Ν/Α Βοιωτίας, στην περίπτωση των εξεταζοµένων19 βιοµηχανιών. Συγκεκριµένα:
α. Εννέα εταιρείες έχουν λάβει Άδεια Λειτουργίας
(αδειοδοτούσα Αρχή η Ν.Α. Βοιωτίας) χωρίς να έχουν λάβει την
απαιτούµενη από το άρθρο 14 της Υ... Ε1β/221/65 Άδεια .ιάθεσης των
λυµάτων-υγρών αποβλήτων τους, κατά παράβαση των διατάξεων της Υ.Α.Φ15/οικ. 7815/615/05/05 (και της προηγούµενης Υ.Α. Φ15/οικ.
5239/245/98) του Υπουργού Ανάπτυξης. Οι εν λόγω εταιρείες διαθέτουν µόνοαποφάσεις έγκρισης µελέτης επεξεργασίας και υπεδάφιας διάθεσης (µίαεταιρεία άδεια επαναχρησιµοποίησης, ωστόσο η Α.Ε.Π.Ο. προβλέπει Άδειαδιάθεσης) των υγρών αποβλήτων τους από τη δ/νση Υγείας της Ν/ΑΒοιωτίας.
β. Πέντε εταιρείες έχουν λάβει Άδεια Λειτουργίας από τη Ν/Α
Βοιωτίας, χωρίς να κατέχουν την απαιτούµενη από το άρθρο 14 της Υ...
Ε1β/221/65 Άδεια .ιάθεσης λυµάτων-υγρών αποβλήτων, αλλά ούτε καν
εγκεκριµένη µελέτη επεξεργασίας και διάθεσης των λυµάτων-υγρών
αποβλήτων, κατά παράβαση, ωσαύτως, των διατάξεων της Υ.Α. Φ15/οικ.
7815/615/05/05 (και της προηγούµενης Υ.Α. Φ15/οικ. 5239/245/98) του
Υπουργού Ανάπτυξης.
γ. Μία εταιρεία, η οποία απορρίπτει λύµατα-υγρά βιοµηχανικά
απόβλητα στον Ασωπό, είχε λάβει Άδεια Λειτουργίας από τη Ν/Α Βοιωτίαςένα έτος πριν από την έκδοση της προσωρινής Άδειας .ιάθεσης τωναποβλήτων. Η εν λόγω εταιρεία λειτουργούσε, δηλαδή, επί ένα έτος, χωρίςτην απαιτούµενη (προσωρινή, έστω) Άδεια .ιάθεσης αποβλήτων, κατάπαράβαση των διατάξεων της Υ.Α. Φ15/οικ. 7815/615/05/05 (και τηςπροηγούµενης Υ.Α. Φ15/οικ. 5239/245/98) του Υπουργού Ανάπτυξης.
γ. Για δύο εταιρείες που έχουν λάβει οριστική Άδεια .ιάθεσης
των βιοµηχανικών τους αποβλήτων στον Ασωπό ποταµό, από τα στοιχεία τωνφακέλων δεν διαπιστώθηκε η τήρηση της απαίτησης της Υ... Ε1β/221/65(άρθρο 14, παρ. 1.1.3γ,δ,ε) για έλεγχο (δειγµατοληψίες κ.λ.π.) από το αρµόδιοΤµήµα Υγείας της Ν.Α. Βοιωτίας της σωστής λειτουργίας των τεχνικών έργων(µονάδων επεξεργασίας) στο διάστηµα που µεσολαβεί από την προσωρινήάδεια διάθεσης στον Ασωπό µέχρι τη χορήγηση της οριστικής άδειαςδιάθεσης.
δ. Όσον αφορά σε αυτές τούτες τις δεκατέσσερις εταιρείες των
ανωτέρω παραγράφων .4α,β, οι Άδειες Λειτουργίας τους πάσχουν
νοµιµότητας, καθόσον ελλείπει απαιτούµενο δικαιολογητικό (Άδεια .ιάθεσηςαποβλήτων), κατά παράβαση των διατάξεων της Υ.Α. Φ15/οικ.7815/615/05/05 και της προηγούµενης Υ.Α. Φ15/οικ. 5239/245/98 τουΥπουργού Ανάπτυξης, σε συνδυασµό µε τη διάταξη του άρθρου 14 της Υ...Ε1β/221/65.
5. Το πρόβληµα που αναδείχθηκε από µετρήσεις στην περιοχή
Ασωπού-Οινοφύτων αφορά στη ρύπανση του υπεδάφους και του υπόγειουυδροφόρου ορίζοντα από την επικίνδυνη ουσία του εξασθενούς χρωµίου [Cr(VI)]. Όπως προέκυψε από τις αυτοψίες των Επιθεωρητών της Ε.Υ.Ε.Π.,βρέθηκαν πολύ υψηλές συγκεντρώσεις Cr(VI) στους απορροφητικούς βόθρουςορισµένων βιοµηχανιών, οι οποίες χρησιµοποιούσαν Χρώµιο ή ενώσειςΧρωµίου στην παραγωγική τους διαδικασία και προέβαιναν σε υπεδάφιαδιάθεση των αποβλήτων τους. Στις µονάδες αυτές επετράπη ναλειτουργήσουν, χωρίς την εφαρµογή των διατάξεων της Κ.Υ.Α. 26857/553/88,αλλά και µε ατελή εφαρµογή των διατάξεων της Υ... Ε1β/221/65, γεγονόςπου σηµαίνει, µεταξύ άλλων, ότι:
• Δεν τους ζητήθηκε και δεν έγινε προκαταρκτική έρευνα που να
περιλαµβάνει µελέτη των υδρογεωλογικών συνθηκών της αντίστοιχης
ζώνης και µελέτη της διϋλιστικής ικανότητας του εδάφους και του
υπεδάφους. Προκαταρκτική έρευνα, τα αποτελέσµατα της οποίας
πιθανώς θα απέτρεπαν τη χορήγηση στις βιοµηχανίες του δικαιώµατος
υπεδάφιας διάθεσης των αποβλήτων τους, εφόσον ήθελε διαπιστωθεί
ότι αυτή ήταν ενδεχόµενο να προκαλέσει υποβάθµιση των υπογείων
νερών.
• δεν διασφαλίστηκε η δυνατότητα εποπτείας της ποιότητας των
υπογείων νερών από την αρµόδια αρχή, άλλως το πρόβληµα θα είχε
διαπιστωθεί πολύ νωρίτερα και θα είχε επιχειρηθεί η ανακοπή του.
• Εκ του αποτελέσµατος προκύπτει ότι δεν διασφαλίστηκε η τήρηση
όλων των τεχνικών προφυλάξεων, ώστε να αποφευχθεί η ρύπανση των
υπόγειων νερών και οι επικίνδυνες ουσίες να µη µπορούν να φθάσουν
σε άλλα υδατικά συστήµατα ή βλάψουν άλλα οικοσυστήµατα.
• δεν επιβλήθηκε στους περιβαλλοντικούς όρους (από την Υπηρεσία που
χορήγησε την Α.Ε.Π.Ο.) σειρά πρόσθετων όρων και διασφαλίσεων, που
να καθορίζουν, µεταξύ άλλων:
o Τις απαραίτητες προφυλάξεις, λαµβάνοντας υπόψη κυρίως τη
φύση και τη συγκέντρωση των ουσιών (εν προκειµένω Cr (VI))
που υπάρχουν στα προς διάθεση ή προς απόθεση υλικά, τα
χαρακτηριστικά του αποδέκτη καθώς και την εγγύτητα ζωνών
συλλογής ιδιαίτερα πόσιµου, θερµού και µεταλλικού νερού.
o Την µέγιστη αποδεκτή ποσότητα κατά τη διάρκεια µιας ή
περισσοτέρων περιόδων, των υλικών προς διάθεση ή προς
απόθεση.
o Τις τεχνικές προφυλάξεις που πρέπει να εφαρµοσθούν για να
αποφευχθεί κάθε ρύπανση των υπογείων νερών από το Cr (VI).
o Τις εγκαταστάσεις που επιτρέπουν τον έλεγχο των αποβλήτων
που εκκενώνονται στα υπόγεια νερά.
o Εφόσον κρίνεται αναγκαίο, τα µέτρα που επιτρέπουν την
παρακολούθηση της ποιότητας των υπόγειων νερών.
• δεν υπήρξε υποβολή της Μελέτης Επεξεργασίας και διάθεσης των
βιοµηχανικών αποβλήτων στην (αρµόδια για τα τεχνικά έργα)
Πολεοδοµική Υπηρεσία και έγκρισή της από αυτήν.
• δεν εκδόθηκε Άδεια .ιάθεσης των αποβλήτων από την Πολεοδοµική
Υπηρεσία.
6.Η αβελτηρία της .ιοίκησης, καθώς και η έλλειψη άµεσης
συνεργασίας µεταξύ συναρµοδίων Υπηρεσιών, σε συνδυασµό µε την
ανεξέλεγκτη δραστηριότητα ορισµένων επιχειρηµατιών, είχαν ως αποτέλεσµατην µη εφαρµογή της ισχύουσας περιβαλλοντικής νοµοθεσίας και τωνσχετικών Κοινοτικών Οδηγιών και, συνεπώς, την εµφάνιση ενός ιδιαίτεραανησυχητικού προβλήµατος ρύπανσης του περιβάλλοντος και, κατ΄ επέκταση,τη δηµιουργία κινδύνων στη δηµόσια υγεία. Εκφράζονται, επίσης, βάσιµοιφόβοι ότι το πρόβληµα δεν αφορά µόνο τις εξετασθείσες εταιρείες, αλλά καιάλλες από αυτές που δραστηριοποιούνται στην περιοχή Ασωπού-Οινοφύτων,
καθόσον και αυτές έχουν αδειοδοτηθεί από τις ίδιες Αρχές, µε την ίδια λογική.εδοµένης, δε, της ατελούς ή και προβληµατικής εφαρµογής της νοµοθεσίαςγια τα επικίνδυνα απόβλητα, είναι πιθανό να έχουµε οδηγηθεί σε ανάλογες
δυσµενείς καταστάσεις και σε άλλες περιοχές της χώρας, στις οποίες
δραστηριοποιούνται βιοµηχανίες που παράγουν επικίνδυνα και τοξικά
απόβλητα.
7. Η υποστελέχωση των αρµοδίων Υπηρεσιών της Ν/Α Βοιωτίας
καθιστά δυσχερή την άσκηση ουσιαστικού και συνεχούς ελέγχου των
δραστηριοτήτων ενός ιδιαίτερα µεγάλου αριθµού βιοµηχανιών/βιοτεχνιώνπου δραστηριοποιούνται στην περιοχή ευθύνης τους.
Ζ. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ:
Αναζητούνται πειθαρχικές και ποινικές ευθύνες:
• για τους εκδώσαντες τις Άδειες Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων
(Α.Ε.Π.Ο.) των εταιρειών που διαθέτουν υπεδαφίως επικίνδυνα απόβλητα,χωρίς να εφαρµοστούν οι προβλέψεις της Κ.Υ.Α. 26857/553/88 για τηνπροστασία των υπογείων νερών, µε αποτέλεσµα την πιθανή επιβάρυνσητου περιβάλλοντος (µε τη δηµιουργία κινδύνων ρύπανσης καιυποβάθµισης των υπογείων υδάτων) και, κατ΄ επέκταση, τη δηµιουργίακινδύνων για τη δηµόσια υγεία.
• για τους εκδώσαντες τις Άδειες Λειτουργίας εταιρειών, χωρίς να έχει
εκδοθεί προηγουµένως Άδεια .ιάθεσης των λυµάτων-βιοµηχανικών τους
αποβλήτων.
• για τους εµπλεκόµενους υπαλλήλους (εισηγητές-προϊσταµένους)
• για τις εµπλεκόµενες εταιρείες (ποινικές ευθύνες)

2 σχόλια:

lolita είπε...

Πού θα βρει κανείς την ομορφιά;Γιατί
όλα είναι λύματα;

lolita lolitaki είπε...

Διαταράχτηκε το οικολογικό σύστημα
σε κόλπους της Ελλάδας από την απόθεση βαρέων μετάλλων με αποτέλεσμα να θηλυκοποιούνται οι οργανισμοί στους κόλπους αυτούς....